Reklamačné podmienky

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Na všetok sortiment tovaru poskytujeme záruku 24 mesiacov. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť si dodaný tovar. V prípade mechanického poškodenia zásielky (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie)  je kupujúci povinný skontrolovať obsah balenia a v prípade poškodenia tovaru vykonať o tom zápis s dopravcom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Pri nedodržaní tohto postupu /kontroly balíka/ nebude možné na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru brať ohľad.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný prečítať si návod na použitie, záručné podmienky a týmito informáciami sa aj riadiť pri používaní tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Pri uplatnení záruky je nutné predložiť  doklad o kúpe tovaru.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- poškodenie tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť hneď pri preberaní tovaru s prepravcom);

- prirodzené alebo nadmerné mechanické opotrebenie;

- škody spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,  nezodpovedajú bežným podmienkam;

- škody na tovare z neobvyklého používania alebo škody zavinené užívateľom;

- škody spôsobené vonkajšími vplyvmi, nesprávnym skladovaním a chybnou manipuláciou (napr. pádom alebo nárazom a pod.) ;

- škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, prírodnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, nesprávneho skladovania alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

- Tento reklamačný poriadok  súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej tiež len „Občiansky zákonník“) a Zákona o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky uplatnené spotrebiteľom.

- Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

II. Záruka a reklamácie

- Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa zákona (24 mesiacov pre spotrebiteľov). Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, pošlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokumentom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópiu), na ktorý uveďte popis chýb a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. Inak bude reklamácia riešená v súlade zo zákonom.

- Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie.-    

- Reklamácia bude vybavená do 30 dní od dňa jej uplatnenia.

- Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým užívaním. Za chybu nie je možné považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke používania výrobku, ani problém spôsobený nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku. Ako záručný list slúži faktúra.

III. Rozpor s kúpnou zmluvou

- Pokiaľ zákazník dostal iný výrobok, než si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobku), alebo dostal výrobok s chybou, zašle nám ho späť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale spolu s dodacím listom. Bezplatne Vám zašleme výrobok správny (resp. nepoškodený).

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

- Kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu.  Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť  formulár (tu) ktorý vyplní a zašle ho na adresu predávajúceho spolu s tovarom a kópiou daňového dokladu. O odstúpení od zmluvy môže kupujúci informovať predávajúceho aj e-mailom alebo písomne poštou. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý.

- Pri zaslaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň odporúčame poistiť.

- Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu nie je možné vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.

- Zákazníkovi bude vrátená čiastka zaplatená za tovar znížená o náhradu za skutočne vynaložené náklady dodávateľa spojené s vrátením tovaru (§53 Občianskeho zákonníka). Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.

Tovar, ktorý vraciate (odstúpenie od zmluvy) alebo reklamujete, zasielajte na adresu:

V. Záverečné ustanovenia

- Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.cukraren-bonthe.sk

- Predávajúci má záujem o riešenie sporov s kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: info@drivelegace.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu –http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO –https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

Pezinok, 01.04.2020

Vytvorenie účtu

Už máš úcet?
Namiesto toho sa prihláste Alebo Obnov heslo